Rosh Hashanah Day 1 Shabbat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | TextRosh Hashanah Day 1 Weekday Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | TextRosh Hashanah Day 1 Haftarah
Reading 1 Audio | TextRosh Hashanah Day 2 Weekday Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Haftarah Audio | Text

Yom Kippur Shabbat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Yom Kippur Shacharit (Weekday)
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text

Yom Kippur Haftarah Morning
Haftarah Audio | Text

Yom Kippur Mincha Haftarah Yonah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text

Sukkot Day 1 Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Shabbat Chol Hamoed Sukkot
Torah Reading 1 Audio | Text
Torah Reading 2 Audio | Text
Torah Reading 3 Audio | Text
Torah Reading 4 Audio | Text
Torah Reading 5 Audio | Text
Torah Reading 6 Audio | Text
Torah Reading 7 Audio | Text
Torah Maftir Audio | Text

Megillat Kohelet Reading 1 Audio | Text
Megillat Kohelet Reading 2 Audio | Text
Megillat Kohelet Reading 3 Audio | Text

Sukkot Day 1 Haftarah
Haftarah Audio | Text

Shemini Atzeret Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | TextSimchat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Chatan Torah Audio | Text
Chatan Bereishit 1 Audio | Text
Chatan Bereishit 2 Audio | Text
Chatan Bereishit 3 Audio | Text
Chatan Bereishit 4 Audio | Text
Chatan Bereishit 5 Audio | Text
Chatan Bereishit 6 Audio | Text
Chatan Bereishit 7 Audio | Text
Maftir Audio | TextShabbat Chol Hamoed Pesach
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Pesach Day 1
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Pesach Day 2
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Pesach Day 7
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Pesach Day 8
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Shavuot Day 2 Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Rosh Chodesh
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text