Rosh Hashanah Day 1 Shabbat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Rosh Hashanah Day 1 Weekday Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Rosh Hashanah Day 1 Haftarah
Reading 1 Audio | Text
Rosh Hashanah Day 2 Weekday Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Haftarah Audio | Text
Yom Kippur Shabbat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Yom Kippur Shacharit (Weekday)
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Yom Kippur Haftarah Morning
Haftarah Audio | Text
Yom Kippur Mincha Haftarah Yonah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | TextSukkot Day 1 Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Shabbat Chol Hamoed Sukkot
Torah Reading 1 Audio | Text
Torah Reading 2 Audio | Text
Torah Reading 3 Audio | Text
Torah Reading 4 Audio | Text
Torah Reading 5 Audio | Text
Torah Reading 6 Audio | Text
Torah Reading 7 Audio | Text
Torah Maftir Audio | Text

Megillat Kohelet Reading 1 Audio | Text
Megillat Kohelet Reading 2 Audio | Text
Megillat Kohelet Reading 3 Audio | Text

Sukkot Day 1 Haftarah
Haftarah Audio | Text

Shemini Atzeret Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Simchat Torah
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Chatan Torah Audio | Text
Chatan Bereishit 1 Audio | Text
Chatan Bereishit 2 Audio | Text
Chatan Bereishit 3 Audio | Text
Chatan Bereishit 4 Audio | Text
Chatan Bereishit 5 Audio | Text
Chatan Bereishit 6 Audio | Text
Chatan Bereishit 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Shabbat Chol Hamoed Pesach
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Reading 6 Audio | Text
Reading 7 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Pesach Day 1
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Pesach Day 2
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Pesach Day 7
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text
Pesach Day 8
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | TextShavuot Day 2 Weekday
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text
Reading 5 Audio | Text
Maftir Audio | Text

Rosh Chodesh
Reading 1 Audio | Text
Reading 2 Audio | Text
Reading 3 Audio | Text
Reading 4 Audio | Text